Jump to content
Saiparn

เพิ่มระบบ ย่อยอาวุธ

Recommended Posts

ระบบย่อยอาวุธพื่อนำแต้มไปแลกซื้ออาวุธใหม่

 

1. ผู้เล่นสามารถทำการย่อยอาวุธ (แบบชนิดถาวร) หรืออาวุธ (แบบเป็นวัน) โดยทำการคลิกที่ปุ่ม Dismantle ที่คลังอาวุธของผู้เล่น

flXqDZT.png

 

2. เมื่อทำการย่อยอาวุธ (แบบชนิดถาวร) จำนวน 1 ชิ้น จะได้ชิ้นส่วนCore Part จำนวน1ชิ้น สามารถนำชิ้นส่วนไปสุ่มกล่องที่เมนู Recycle ได้

jjPBMtz.png

 

3. เมื่อการย่อยอาวุธ (แบบเป็นวัน) จะได้ชิ้นส่วน Normal Part ตามจำนวนวันของอาวุธที่คงเหลือ สามารถนำชิ้นส่วนไปสุ่มกล่องที่เมนู Recycle ได้ *อาวุธที่จำนวนวันคงเหลือน้อยกว่า 1 วันไม่สามารถย่อยอาวุธได้

aVkXwRg.png

 

4. ระบบแสดงจำนวน Normal Part & Core Part ของผู้เล่น

yWimLY0.png

 

5. เลือกเมนู Recycle box เพื่อทำการสุ่มแลกอาวุธแรร์

- Normal BOX ใช้ชิ้นส่วน Normal Part จำนวน 500 ชิ้นต่อการแลก 1 กล่อง

- Core Box ใช้ชิ้นส่วน Core Part จำนวน 1ชิ้นต่อการแลก 1 กล่อง

qXjGNFM.png

Link to comment
Share on other sites×
×
  • Create New...